Nhân sự

These are important human resources to effective decision quality in the development of the company.

 

No.

Full name

Birth year

Position

Diplomas and certificates

Professional

I

Management

 

 

 

 

1

Nguyễn Anh Tuấn

1976

CEO

Giám đốc

Construction Engineer

Kỹ sư xây dựng

Project Management, supervision of construction, commander constructions

Quản lý dự án, giám sát thi công xây dựng, chỉ huy công trình

2

Lê Cao Tương

1958

Deputy Director
Phó Giám đốc

Construction Engineer

Kỹ sư xây dựng

Project Management, supervision of construction, commander constructions

Quản lý dự án, giám sát thi công xây dựng, chỉ huy công trình

II

Administrative and accounting

 

 

 

 

1

Ngô Thị Tuyết Mai

1968

Chief Accountan

Kế toán trưởng

Bachelor of Accounting

Cử nhân kế toán

Business Accounting

Kế toán doanh nghiệp

2 Lê Ngô Quang Bình 1976 Accountan
Kế toán
Bachelor of Accounting
Cử nhân kế toán
Business Accounting
Kế toán doanh nghiệp
3 Lê Hồng Yến 1988 Accountan
Kế toán
Bachelor of Accounting
Cử nhân kế toán
Business Accounting
Kế toán doanh nghiệp

4

Kiều Trần Hoàng Ngân

1985

Stationary

Văn thư

Intermediate accounting

Trung cấp kế toán

Document; Business Accounting

Văn thư, kế toán doanh nghiệp

5 Bùi Hữu Nhân 1992 Stationary
Văn thư
Bachelor of Economic
Cử nhân kinh tế
Document; Trade and services Accounting
Văn thư, kế toán thương mại và dịch vụ
 

III

Technical personnel

 

 

 

 

1

Trịnh Giang Thành

1976

Generalinchief

Architects
Kiến trúc sư

Project Management, supervision of construction, commander constructions

Quản lý dự án, giám sát thi công xây dựng, chỉ huy công trình

2

Hồ Anh Trường

1976

Technical

Kỹ thuật

road and bridge engineer
Kỹ sư cầu đường

Design, Supervision of construction

3

Đinh Công Thuận

1976

Technical

Kỹ thuật

Plant Protection Engineer

Kỹ sư bảo vệ thực vật

Design, Supervision of construction

4

Phan Tuấn Hưởng

1980

Technical

Kỹ thuật

Construction Engineer

Kỹ sư xây dựng

Design, Supervision of construction

5

Mai Xuân Tuấn

1988

Technical

Kỹ thuật

Construction Engineer

Kỹ sư xây dựng

Design, Supervision of construction

6 Lê Trần Kỳ Bình 1976

Technical

Kỹ thuật

Construction Engineer

Kỹ sư xây dựng

Design, Supervision of construction
7 Bùi Hữu Thắng 1988

Technical

Kỹ thuật

Construction Engineer

Kỹ sư xây dựng

Design, Supervision of construction
8 Lâm Tân 1984

Technical

Kỹ thuật

Construction Engineer

Kỹ sư xây dựng

Design, Supervision of construction
9 Nguyễn Xuân Thu 1973

Technical

Kỹ thuật

Construction Engineer

Kỹ sư xây dựng

Design, Supervision of construction
10 Nguyễn Hữu Duy 1980

Technical

Kỹ thuật

Construction Engineer

Kỹ sư xây dựng

Design, Supervision of construction
11 Lê Đình Quốc 1985

Technical

Kỹ thuật

Construction Engineer

Kỹ sư xây dựng

Design, Supervision of construction
12 Võ Đình Hải 1989

Technical

Kỹ thuật

Construction Engineer

Kỹ sư xây dựng

Design, Supervision of construction
13 Nguyễn Thái Anh 1990

Technical

Kỹ thuật

Construction College
Cao đẳng xây dựng
Design, Supervision of construction
14 Hồ Quang Thắng 1992

Technical

Kỹ thuật

Construction College
Cao đẳng xây dựng
Design, Supervision of construction
15 Nguyễn Kim Tuấn 1985

Technical

Kỹ thuật

Construction Intermediate
Trung cấp xây dựng
Design, Supervision of construction
Thư viện
Liên kết website
 
 
 
 
Thiết kế website          
 
 
 
 
 
^ Về đầu trang
;